Maak direct een afspraak
Van ma t/m do kunt u van 08.00u-20.00u telefonisch een afspraak maken. Op vrijdag van 08.00u tot 17.00u.
073 623 2222
Praktijk in de buurt
Wat kost het mij?
Ben ik wel verzekerd voor fysiotherapie of moet ik dit zelf betalen? Ook voor al uw verzekeringsvragen kunt u bij ons terecht.
Ben ik verzekerd?

Privacyverklaring

Download hier onze privacy verklaring

FysioCompany Privacyverklaring, versie 1.4, aangemaakt 24 maart 2021

Algemeen
De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is de wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze Wet heeft een organisatie die met (bijzondere) persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de (bijzondere) persoonsgegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene Wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

De identiteit van de verantwoordelijke
Wij zijn FysioCompany, een samenwerkingsverband dat uit 27 verschillende praktijken en een Centraal Bureau (CB) bestaat. Het CB verzorgt de administratie omtrent de behandeltrajecten, op het medische dossier na. Tevens is het CB het eerste aanspreekpunt voor zowel patiënten als therapeuten.

Gegevens contactpersoon
Indien u vragen heeft dan verzoeken wij u contact op te nemen met ons Centraal Bureau op
telefoonnummer: 073 – 623 22 22 of per e-mail info@fysiocompany.nl.

Welke persoonsgegevens worden er vastgelegd, op welke wijze worden deze verkregen en met welk doel
Binnen de gezondheidszorg is het wettelijk verplicht om (bijzondere) persoonsgegevens te verwerken. Dit is dan ook de grondslag waarop FysioCompany (bijzondere) persoonsgegevens verwerkt.

Er zijn 2 categorieën persoonsgegevens die door ons worden verwerkt, namelijk persoonsgegevens en de bijzondere persoonsgegevens. Persoonsgegevens (BS-nummer, naam, geboortedatum, geslacht, e-mail, telefoonnummer en NAW-gegevens) worden vastgelegd, zodat wij u voor u een patiëntenkaart kunnen aanmaken en zodat wij u als patiënt kunnen identificeren. Het e-mailadres kan, met uw toestemming, gebruikt worden om een afspraakbevestiging en/of facturen toe te sturen. Het CB vraagt de patiënt naar een omschrijving van de klacht, zodat de patiënt bij de juiste therapeut ingepland wordt. Tevens wordt een korte omschrijving van de klacht in het systeem geregistreerd ter informatie voor de desbetreffende therapeut. Deze gegevens verwerken wij op het moment dat u contact met ons opneemt. De bijzondere persoonsgegevens betreffen uw gezondheid en worden door onze therapeuten vastgelegd in ons EPD-systeem, volgens de KNGF-richtlijn dossiervorming 2019.

De zorgverleners van FysioCompany houden zichzelf aan de WGBO. Deze wet regelt de relatie tussen de patiënt en de zorgverlener. Ook minderjarigen hebben patiëntenrechten en deze staan in deze wet uitgebreid beschreven. De patiëntenrechten van minderjarigen zijn gecategoriseerd op leeftijd. Voor minderjarigen tot 12 jaar hebben ouders of voogd(en) recht op inzage in het medisch dossier. Bij jongeren van 12 tot 16 hebben de ouders of voogd(en) alleen recht op inzage van het dossier, indien de jongere hier toestemming voor verleent. Deze toestemming wordt geregistreerd in het patiëntendossier. Jongeren vanaf 16 jaar hebben dezelfde rechten als volwassenen. Voor ouders of voogd(en) om inzage te krijgen in het dossier is toestemming vereist van de jongere.

Onze praktijken kunnen gebruik maken van cameratoezicht. Deze camera’s zijn opgehangen in het kader van preventie en ter verificatie van mogelijke incidenten in de wachtkamer en/of de ingang van het gebouw of terrein. De cameraopnames zijn niet voorzien van geluidsopnames en worden maximaal 4 weken bewaard.

Via onze website worden er door Google Analytics cookies verzameld. De gegevens worden anoniem verwerkt en worden gebruikt om een inzicht te krijgen over de gebruikersinteracties op websites.

Als u gebruik maakt van onze wifi dan is de desbetreffende provider verplicht om gegevens van iedere sessie op te slaan. De gegevens bevatten waar en hoelang een apparaat online is geweest, maar deze worden anoniem verwerkt. Tevens kan de provider niet inzien waarop het betreffende apparaat heeft gezocht.

Aan wie persoonsgegevens worden verstrekt en met welk doel
Indien u toestemming geeft worden uw gegevens verstrekt aan:
* degenen die rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoer van uw behandeling;
* zorgverzekeraars, voor zover de gegevensverstrekking noodzakelijk is vanwege de verplichting uit de
   verzekeringsovereenkomst;
* derden die belast zijn met het innen van vorderingen, voor zover de gegevensverstrekking daarvoor
   noodzakelijk is en geen medische gegevens betreft;
* anderen, indien:
  • u expliciet toestemming heeft verleend voor de gegevensverwerking, of
  • de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de nakoming van een wettelijke plicht door de   beoefenaar van het beroep in de individuele gezondheidszorg, of
  • de gegevensverwerking noodzakelijk is vanwege een vitaal belang van u (bijvoorbeeld een dringende medische noodzaak). 
Indien u toestemming geeft worden uw gegevens verstrekt voor:
* fysiotherapeutische zorgverlening;
* voor doelmatig beheer en beleid en
* ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs, klanttevredenheidsonderzoek en voorlichting. 

Op welke wijze gegevens worden beveiligd
Wij verwerken uw gegevens in een webapplicatie. De verbinding ervan wordt verzorgd door een beveiligde SSL verbinding. De gegevens die over internet worden uitgewisseld worden hierbij altijd versleuteld verstuurd.

Ingeschakelde verwerkers en daarmee gemaakte afspraken (ook inzake datalekken)
De medewerkers van FysioCompany hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners.

Rechten betrokkene met betrekking tot (intrekken van) toestemming, inzage, correctie, verwijdering en bezwaar
U heeft de volgende rechten:
* Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
* Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt
   geschaad).
* Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
* Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet
   worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de
   gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
* Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
* Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.
* Het recht om ten allen tijde eerder gegeven toestemming in trekken of alsnog toestemming te geven. 
Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier (op te vragen bij uw therapeut) kenbaar maken. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

Overdracht van uw dossier
Als u een nieuwe fysiotherapeut kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe fysiotherapeut  op de hoogte is van uw (medische) geschiedenis. Uw (medische)  geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude fysiotherapeut het dossier overdraagt aan uw nieuwe fysiotherapeut.
De oude fysiotherapeut doet dit zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen een maand, nadat u uw oude fysiotherapeut heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe fysiotherapeut.
Uw dossier wordt dan door uw fysiotherapeut persoonlijk of per aangetekende post overgedragen. U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier. Het dossier kan via e-mail versleuteld aan de nieuwe fysiotherapeut worden overgedragen.
 
Bewaartermijn
In Nederland zijn de regels voor het bewaren van medische dossiers opgenomen in de WGBO. Hierin is bepaald dat medische dossiers minimaal 20 jaar bewaard moeten blijven.
 
Verklaring geen gegevens buiten EU
Hierbij verklaren wij geen (bijzondere) persoonsgegevens te verstrekken aan derden buiten de Europese Unie. Behalve indien er sprake is van een medische noodzaak én op verzoek van de desbetreffende betrokkene.
 
Klachten
Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens? Vindt u dat wij niet zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens of heeft u een verzoek ingediend en bent u niet tevreden met onze reactie dan verwijzen wij u graag naar onze Functionaris gegevensbescherming Kimberley Fraaije. Wij verzoeken u om uw klacht schriftelijk in te dienen bij FysioCompany, t.a.v. Functionaris gegevensbescherming, Postbus 2028, 5202 CA ’s-Hertogenbosch.
Alles over vergoeding van fysiotherapie
Er verandert jaarlijks erg veel binnen de vergoedingen voor fysiotherapie. We begrijpen dat dit voor u niet altijd goed te volgen is. We nemen dan ook graag de tijd om uw persoonlijke situatie met u door te spreken en aan u uit te leggen. U kunt ons hier altijd telefonisch voor benaderen of d.m.v. een contactformulier. Voor verdere informatie omtrent vergoedingen kunt u onze algemene pagina omtrent vergoedingen bekijken.
Ben ik verzekerd?